Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2023

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2023
Ngày 08 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2023
Chi tiết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2023:Danh sách thí sinh (kèm theo QĐ của Chủ tịch UBND tỉnh).pdf