Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hệ thống văn bản QPPL ngành TN&MT Hà Nam  
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Nội dung Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất xem chi tiết tại đây vbqdvehosothongkekiemkedatdai.pdf
Theo Bộ tài nguyên và Môi trường