Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NAM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tin hoạt động  
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NAM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính(CCHC)  và đồng bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong quản lý Chỉ đạo điều hành của sở, phục vụ đáp ứng yêu cầu, sự hài lòng người dân và doanh nghiệp đối với ngành Tài nguyên và Môi trường ngày 30 tháng 12 năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam đã ban hành kế hoạch số 1705/KH-STNMT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Nội dung của Kế hoạch xác địnhnêu rõ mục đích, yêu cầu, chỉ rõ 7 nhiệm vụ chính, trọng tâm của việc CCHC vàgiao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong việc CCHC của sở.
Nội dung kế hoạch (1705/KH-STNMT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020).
Xem chi tiết tại đây