Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở tài nguyên và môi trường tập huấn công tác lập và lưu trữ hồ sơ điện tử

Tin hoạt động  
Sở tài nguyên và môi trường tập huấn công tác lập và lưu trữ hồ sơ điện tử
Để thực hiện có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc và đảm bảo phần mềm lập hồ sơ lưu trữ điện tử được triển khai đồng bộ, hiệu quả sáng ngày 19 tháng 4 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với VNPT Hà Nam tổ chức hội nghị tập huấn lưu trữ hồ sơ điện tử cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo Sở, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Trong những năm qua, công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị đã từng bước đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích  cực;  việc ứng  dụng  công  nghệ thông  tin  trong  gửi,  nhận  và  xử lý văn bản  điện  tử,  ký  số được  tổ chức  thực  hiện  nghiêm  túc, tạo  thuận  lợi  trong quá trình giải  quyết  công  việc,  bảo đảm  kịp  thời  trong  công tác  chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nền hành chính Nhà nước trên địa bàn  tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ và lập hồ sơ điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc Luật Lưu trữ và các  quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ nhất là việc lập hồ sơ công việc; Thực  hiện  nghiêm  Nghị định  số 30/2020/NĐ-CP ngày  05/3/2020  của Chính phủ về công tác văn thư trong soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản; quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật; việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh; chỉ đạo công chức, viên chức tại đơn vị khi thực hiện xử lý, giải quyết công việc phải hoàn thành việc lập hồ sơ điện tử trên phần mềm lập hồ sơ lưu trữ điện tử(trừ văn bản Mật) ngay sau khi kết thúc công việc và chịu trách nhiệm về số lượng, thành phần, nội dung tài liệu trong hồ sơ, bảo đảm yêu cầu, chất lượng của hồ sơ theo quy định; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước đối với công tác văn thư, lưu trữ. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.

 lutrudientu2.png

Đồng thời Lãnh đạo Sở giao Văn phòng Sở  hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ điện tử về Sở Nội vụ; căn cứ kết quả lập hồ sơ công việc  trên phần  mềm lập  hồ sơ lưu trữ điện  tử để  đánh giá mức độ hoàn  thành nhiệm vụ và bình xét thi đua hàng năm của công chức, viên chức.