Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về tình hình ô nhiễm nước sông Nhuệ - Đáy

Thông tin  
Thông báo về tình hình ô nhiễm nước sông Nhuệ - Đáy
Qua quá trình theo dõi nước sông Nhuệ tại cống Nhật Tựu, Ba Đa và sông Đáy tại cầu Hồng Phú ngày càng ô nhiễm nặng, nước sông có màu đen, mùi hôi. Ngày 24/4/2024 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu và phân tích.

1. Kết quả lấy mẫu và phân tích ngày 24/4/2024 cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trên sông như sau:

- Tại cống Nhật Tựu: Nồng độ Amoni là 15,98 mg/L-N, vượt 53,26 lần; ôxy hoà tan là 1,05 mg/L, nhỏ hơn 5,71 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt - Nước sông - Mức A - Chất lượng tốt.

- Tại cống Ba Đa: Nồng độ Amoni là 16,90 mg/L-N, vượt 56,33 lần; ôxy hoà tan là 1,36 mg/L, nhỏ hơn 4,41 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT, mức A.

- Tại cầu Phủ Lý: Nồng độ Amoni là 16,29 mg/L-N, vượt 54,3 lần; ôxy hoà tan là 1,81 mg/L, nhỏ hơn 3,31 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT, mức A.

2. Theo Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam, nước sông đã bị ô nhiễm báo động cấp 2.

Đề nghị:

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

- UBND thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng kịp thời thông báo cho các xã, phường ven sông Nhuệ, sông Đáy có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thuỷ sản;

- Chi cục Thủy lợi Hà Nam xem xét để bố trí lịch cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

- Công ty CP Nước sạch Hà Nam bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của Nhân dân;

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam thông báo để Nhân dân trong khu vực sử dụng tiết kiệm nước sạch, có biện pháp bảo vệ các loài thuỷ sản nuôi trên sông./.

Chi tiết Thông báo số 17/TB-TTQT của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Thông báo ô nhiễm 17_TB-TTQT.pdf