Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phủ Lý

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phủ Lý
Xem chi tiết tại đây qd 425 KH Phu Ly.pdf