Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam triển khai thực hiện ứng dụng Nền tảng bản đồ số

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Hà Nam triển khai thực hiện ứng dụng Nền tảng bản đồ số
Ngày 05/10/20222 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng Nền tảng bản đồ số với mục tiêu: Triển khai hiệu quả nội dung về ứng dụng Nền tảng bàn đồ số tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/03/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022; Phát triển Nền tảng bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Xây dựng hình thành Nền tảng bản đồ số tỉnh Hà Nam phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện kết nối, chia sẻ hình thành Bản đồ số quốc gia.

Trong Quý IV, năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp về công nghệ để thực hiện thí điểm ứng dụng Nền tảng bản đồ số, từ đó nhân rộng và triển khai trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp công nghệ có năng lực có thể liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam để phối hợp triển khai thí điểm ( mọi chi phí trong quá trình tham gia thí điểm, các đơn vị tự chi trả). Chi tiêt, xin liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam. Địa chỉ Phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Điện thoại 02263.854.625.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây:KH2658 BDS.pdf