Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam năm 2023

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam năm 2023
Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguiyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 1887 /KH-STN&MT về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh  tranh (PCI) Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam năm 2023
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây Kế hoạch cải thiện PCI 2023 (2).pdf
Tin liên quan