Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Ngày 10 tháng 1 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch số  52/KH-STN&MT về việc tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023