Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thanh Liêm

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thanh Liêm
Nội dung chi tiết xem tại đây qd 569 KH Thanh Liem.pdf