Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định dừng thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các Doanh nghiệp theo kế hoạch năm của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thanh tra - Kiểm tra  
Quyết định dừng thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các Doanh nghiệp theo kế hoạch năm của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày 08 tháng 12 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường co ban hành Quyết định số 340/QĐ-STN&MT về việc dừng thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các Doanh nghiệp theo kế hoạch năm của Sở Tài nguyên và Môi trường
Nội dung Quyết định xem chi tiết QUYETDINH340.pdf