Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và BVMT đối với dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi nú...

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và BVMT đối với dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi núi Hải Phú, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm của Công ty TNHH Thành Thắng
Ngày 29 tháng 1 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận kiểm tra số 280/KLKT-STN&MT về việc kết luận công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và BVMT đối với dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi núi Hải Phú, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm của Công ty TNHH Thành Thắng
Nội dung Kết luận kiểm tra xem chi tiết tại đây ketluankiemtraso280.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan