Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thanh tra - Kiểm tra  
Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày 22 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết dịnh số 59/QĐ-STN&MT về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso59
Phụ lục kèm theo xem chi tiết tại đây Phụ-lục-kèm-theo-QĐ-thanh-tra-năm-2024.xls
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan