Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022

Tin hoạt động  
Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Kế hoạch số 1848/KH-UBND về việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây kehoachso1848.pdf