Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân
Ngày 12 tháng 6 năm 2020  UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1102/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân thuộc Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tình Hà Nam
TTTên gói thầuGiá gói thầu (triện đồng)

Hình

thức

LCNT

Phương

thức

LCNT

Thời gian bắt đầu tỗ chức LCNT

Loại hợp

đồng

Thời

gian

thực

liiển

hợp

đồng

Nguồn

vốn

1Gói thầu số 13 (YILG.HNA-TS- 05): Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân14.997,7

Đầu

thầu

rộng rãi

trong

nước

01 giai đoạn,01 túi hồ sơ

Quý

III/2020

Theo đơn giá cố định

15

tháng

IDA

90%

Đối

ứng

10%

2Gói thầu số 14 (VILG.HNA-CS- 03): Giám sát, Kiềm tra nghiệm thu (Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân)762,0

Đấu

thầu

rộng rãi

trong

nước

qua

mạng

01 giai đoạn, 02 túi hồ sơQuý III/202

Trọn

gói

15

tháng

Đối

ứng

Ngân

sách

tỉnh

3Gói thâu sô 15 (VILG.HNA-T S- 06): Phối hợp Xây dựng cơ sờ dữ liệu đất đai huyện Thanh. Liêm và huyện Lý Nhân4.051,7Đặt hàng;

Quý

II/2020

Theo đơn giá cố định

15

tháng

IDA

90%

Đối

ứng

10%

4Gói thản sô 16: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu huyện Thanh. Liêm và huyện Lý Nhân40,9Chỉ định thầu rút gọn

Quý

II/2020

Trọn

gói

60

ngày

Đối

ứng

Ngan

sách

tỉnh

5Gói thầu số 17: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu huyện Thanh. Liêm và huyện Lý Nhân20,5Chỉ định thầu rút gọn

Quý

II/2020

Trọn

gói

60

ngày

Đối

ứng

Ngan

sách

tỉnh

Tổng giá trị19.872,8     


Chi tiết văn bản xin tải: QD_1103_UBND.pdf

Tin liên quan