Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam

Giới thiệu chung  
UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam
UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

       Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết địnhh số 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường (có Quyết định kèm theo)

       Theo đó, bộ máy tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở giảm 01 phòng (phòng Pháp chế), còn 08 đầu mối, gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Khoáng sản; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;  Phòng Tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; Chi cục Bảo vệ môi trường và Chi cục Quản lý đất đai.

      Căn cứ Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam sẽ sắp xếp lại tổ chức bộ máy; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; đồng thời sẽ sửa đổi Quy chế làm việc cũng như một số quy chế nội bộ khác của cơ quan./.

        Chi tiết quyết định: QĐ 24-2020-QD-UBND.PDF