Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM

Giới thiệu chung  
THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM
Giám đốc Sở

1. Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Giám đốc Sở 

 DSC_6948.jpg

 

    Sinh ngày 12/4/1969​

    Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai

    Trình độ chính trị: Cao cấp    

    Điện thoại: 0226 3852 573

    Email: nguyenvanhao@hanam.gov.vn

    Quê quán: Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam


Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; báo cáo trước Hội đồng nhân dân, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu..

Lĩnh vực phụ trách:- Phụ trách chung, Văn phòng sở, phòng Kế hoạch - Tài Chính, Phòng Pháp chế, Phòng Khoáng Sản, Ban Quản lý dự án

                              - Theo dõi, đôn đốc công tác quản lý TNMT của Huyện Duy Tiên và Huyện Bình Lục​​


2. Đồng chí Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Sở 

 

 

    Sinh ngày 04/2/1975

    Trình độ chuyên môn: 

    Trình độ chính trị: Cao cấp

     Điện thoại: 0226.3852573

     Email: nguyenvanthai.tn@hanam.gov.vn

     Quê quán: Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam


Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp việc cho Giám đốc sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công

- Phtrách đơn vị: Chi cục Quản lý đất đai,Thanh tra Sở, Phòng Đo đạc bản đồ - Viễn thám, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường.

- Theo dõi, đôn đốc công tác quản lý TNMT của thành phố Phủ Lý và Huyện Lý Nhân​

3. Đồng chí Hoàng Văn Long, Phó Giám đốc Sở 

 

 

    Sinh ngày 04/2/1975

    Trình độ chuyên môn: 

    Trình độ chính trị: Cao cấp

     Điện thoại: 0226 3856319

     Email: hoangvanlong.tn@hanam.gov.vn

     Quê quán: Huyện Kim Bảng  - Tỉnh Hà Nam


Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp việc cho Giám đốc sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công

Phụ trách đơn vị: Tài nguyên Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

- Theo dõi, đôn đốc công tác quản lý TNMT của huyện Thanh Liêm và huyện Kim Bảng.​