Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM

Giới thiệu chung  
THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM
Giám đốc Sở


​1. Đồng chí Hoàng Văn Long, Phó Giám đốc Sở phụ trách

 

 

    Sinh ngày 20/5/1976

    Trình độ chuyên môn: Thac sỹ Quản lý Kinh tế

    Trình độ chính trị: Cao cấp

     Điện thoại: 0226 3856319

     Email: hoangvanlong.tn@hanam.gov.vn

     Quê quán: Huyện Kim Bảng  - Tỉnh Hà Nam


Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Quản lý mọi mặt hoạt động của Sở. Chịu trách nhiệm chung các lĩnh vực công tác của Sở. Ký các văn bản của công việc thuộc các lĩnh vực mà UBND tỉnh, Chủ tịch ƯBND tỉnh ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường, các văn bản Sở làm đại diện cho UBND tỉnh.

- Trực tiếp điều hành các công việc quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực; công tác cải cách hành chính, pháp chế, công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; quy hoạch, kế hoạch, tài chính; lĩnh vực khoáng sản; các dự án của Sở.

- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở,  phòng Khoáng sản, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc TN&MT.

- Giải quyết các công việc thuộc  lĩnh vực Tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, môi trường.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác quản lý  tài nguyên và môi trường huyện Kim Bảng, huyện Thanh Liêm.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Sở 

 

 

    Sinh ngày 04/2/1975

    Trình độ chuyên môn: 

    Trình độ chính trị: Cao cấp

     Điện thoại: 0226.3852573

     Email: nguyenvanthai.tn@hanam.gov.vn

     Quê quán: Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam


Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực Quản lý đất đai (công tác giao đất, định giá đất, giải phóng mặt bằng), công nghệ thông tin - khoa học.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Giao đất và Định giá đất, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác quản lý tài nguyên và môi trường thị xã Duy Tiên, huyện Lý Nhân.

3. Đồng chí Lại Văn Minh, Phó Giám đốc Sở 

 

 

    Sinh ngày 07/7/1967

    Trình độ chuyên môn: 

    Trình độ chính trị: Cao cấp

     Điện thoại: 0226 3852571

     Email: laivanminh@hanam.gov.vn

     Quê quán:Thành phố Phủ Lý  - Tỉnh Hà Nam

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực Quản lý đất đai (công tác đàng kỷ đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), đo đạc bản đồ, viễn thám, công tác thanh tra. Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Sở cho các hộ gia đình, cá nhân kể từ ngày 15/3/2021.

- Phụ trách các đơn vị: Thanh tra Sở, phòng Quy hoạch, Đk và Đo đạc Bản đồ, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác quản lý tài nguyên và môi trường thành phố Phủ Lý, huyện Bình Lục.​