Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu chung Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Chức năng,nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường  
Giới thiệu chung Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: phường Lam Hạ - thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam 
Điện thoại: 0226.3854.625         
Email: sotnmthanam@tnmt.vn; stnmt@hanam.gov.vn

     I. Cấp tỉnh:

     Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nam: Là cơ quan tham mưu cho UBND Tỉnh lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường.

     Tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên & Môi trường gồm:

     Khối Quản lý Nhà nước có 04 phòng và 01 Chi Cục: Văn phòng Sở; Phòng Quy hoạch, Đăng ký và Đo đạc bản đồ; Khoáng sản; Thanh tra sở; Phòng Giao đất định giá đất và Chi cục Bảo vệ Môi trường

       Các tổ chức sự nghiệp có 4 đơn vị: 

      - Văn phòng Đăng ký đất đai;

      - Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất;

      - Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

      - Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

     II. Cấp Huyện:

     Có 6 Phòng Tài nguyên và Môi trường của 6 Huyện, thành phố, thị xã: Phòng Tài nguyên & Môi trường TP. Phủ lý, Phòng Tài nguyên & Môi trường Huyện Bình lục, Thanh Liêm, Kim Bảng, Lý Nhân và thị xã Duy TiênCác Phòng Tài nguyên & Môi trường của huyện, thành phố là cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND các Huyện, thành phố  thực hiện công tác Quản lý Nhà nước lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường.

     III. ​Cấp xã:

     Có 109 Xã, Phường, Thị trấn: Các xã đều có 01 cán bộ Địa chính chuyên trách, tham mưu giúp việc cho UBND Xã, Phường, Thị trấn thực hiện công tác Quản lý Nhà nước lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường.

So đồ tổ chức của Sở.jpg