Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung Chức năng,nhiệm vụ  
Giới thiệu chung
Địa chỉ: phường Lam Hạ - T.P Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam 
Điện thoại: 0226-3854-625         
Email: sotnmthanam@tnmt.vn
          stnmt@hanam.gov.vn

     Tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên & Môi trường gồm:

     Khối Quản lý Nhà nước có 7 phòng: Văn phòng Sở; Thanh Tra Sở; Phòng Khoáng Sản; QH, ĐK và ĐĐBĐ; Giao đất - Định Giá Đất, Nước và BĐKH và Chi cục Bảo vệ Môi trường

     Các tổ chức sự nghiệp có 7 đơn vị đó là: Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT; Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường;  Văn Phòng đăng ký đất đai;  Trung tâm Phát triển Quỹ đất; Ban quản lý các dự án; Quỹ Bảo vệ Môi trường.​