Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chức năng,nhiệm vụ Các đơn vị khối Quản lý Nhà nước  
09/09/2023
Địa chỉ: tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
01/02/2023
Ngày 13 tháng 01 năm 2023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND, Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam
25/10/2022
Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 307/QĐ-STN&MT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị khối Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.