Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi trường

Chức năng,nhiệm vụ Các đơn vị khối Sự Nghiệp  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi trường
Ngày 03 tháng 8 năm 2023 UBND tỉnh Hà Nam ban bình Quyết định số 866/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Vị trí, chức năng
1. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam; có chức năng quan trắc môi trường, đánh giá chất lượng môi trường và thực hiện cung cấp các hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực  tài nguyên môi trường theo quy định của pháp luật.
2. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở làm việc, trang thiết bị và biên chế theo quy định của pháp luật.
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường của tỉnh; Quan trắc môi trường phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, đối chứng; phối hợp tham gia chương trình quan trắc giám sát môi trường khu vực của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Phối hợp tham gia xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.
3. Tham gia xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường, báo cáo tổng quan và báo cáo chuyên đề về hiện trạng môi trường, các báo cáo khác trong  lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường khi được lãnh đạo Sở giao.
4. Tham gia xây dựng và thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực Tài
nguyên và môi trường. Thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc và thu thập số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
5. Tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác bảo vệ môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và cải tạo môi trường. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế về quan trắc môi trường theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở.
6. Tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tài nguyên môi trường, hướng dẫn kỹ thuật quan trắc môi trường cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
7. Tham gia các hội đồng khoa học về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường khi được phân công.
8. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.
9. Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật:
a) Quan trắc môi trường; đánh giá chất lượng môi trường; quan trắc môi trường lao động cho các tổ chức và cá nhân.
b) Lập hồ sơ, thủ tục về tài nguyên và môi trường: Lập báo cáo đánh giá đánh giá môi trường chiến lược; báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ; báo cáo đánh giá tác động môi trường; báo cáo đề xuất cấp, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Tư vấn lập hồ sơ về lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
c) Tổ chức đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ kỹ thuật về quan trắc môi trường; tư vấn thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình bảo vệ môi trường; chuyển giao công nghệ, thiết bị quan trắc môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
d) Tư vấn lập các hồ sơ khác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
11. Ban hành Quy chế làm việc của đơn vị; quản lý viên chức, lao động hợp đồng theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.
III. Cơ cấu tổ chức, số người làm việc
1. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.
a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, đại diện cho Trung tâm trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
b) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm; được Giám đốc Trung tâm phân công phụ trách lĩnh vực, công việc cụ thể; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền thay Giám đốc điều hành các hoạt động của Trung tâm.
c) Việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
2. Số lượng người làm việc
a) Số lượng người làm việc tại Trung tâm được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.
b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt hằng năm, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm (nếu có), cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, nâng bậc lương, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với viên chức, hợp đồng lao động thuộc Trung tâm phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh.
IV. Cơ chế tài chính
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
Liên hệ:
Địa chỉ: phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất