Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi trường

Khối các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường  
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi trường
1- Vị trí chức năng

I. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Khảo sát Quy hoạch Bản đồ được đổi tên thành Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có chức năng tổ chức thực hiện lập quy hoạch tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ, đo đạc thành lập các loại lưới toạ độ, độ cao địa chính, đo đạc thành lập bản đồ địa chính các loại tỷ lệ, bản đồ địa hình tỷ lệ lớn theo sự phân công của Sở, phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lập các loại bản đồ hành chính, các loại bản đồ chuyên ngành phục vụ nhu cầu sử dụng của các cấp, các ngành trong tỉnh theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chuyển giao công nghệ về đo đạc bản đồ và tư vấn;
II. Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Nhiệm vụ:
- Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc bản đồ;
- Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;
- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các tỷ lệ;
- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính trong phạm vi từng địa phương;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu;
- Đo đạc, chính lý biến động đất đai;
- Lập hồ sơ giao đất, cấp giấy CNQSD đất;
- Lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa) tỉnh Hà Nam;
- Trích đo lập bản đồ, sơ đồ giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, đền bù đất, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất;
- Xây dựng các loại bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai;
- Xây dựng các loại bản đồ chuyên đề về giao thông, thuỷ lợi;
- Xây dựng bản đồ hành chính các cấp, bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các loại bản đồ chuyên đề khác theo yêu cầu;
- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai các cấp; Quy hoạch ngành; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch khu trung tâm; Quy hoạch vùng, lãnh thổ; Quy hoạch nông, lâm và các chương trình dự án thuộc lĩnh vực quy hoạch;
- Đánh giá phân hạng đất, định giá và xây dựng bảng giá đất;
- Lập báo cáo hiện trạng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các chương trình dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường;
- Điều tra, thống kê, quy hoạch Tài nguyên nước và một số tác nghiệp kỹ thuật trong lĩnh vực Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thuỷ văn, Biến đổi khí hậu;
- Hợp tác liên danh, liên kết và nhận tài trợ từ các tổ chức, các nhân, góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ về kỹ thuật đo đạc bản đồ, lập quy hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
- Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các hoạt động về kỹ thuật, nghiệp vụ đo đạc bản đồ, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đánh giá phân hạng đất, ký kết các hợp đồng nghiên cứu, kinh tế - kỹ thuật, hợp đồng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thuộc lĩnh vực;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở giao;
- Được thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp khác thuộc các lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật.
2. Quyền hạn:
- Thực hiện chế độ hạch toán theo cơ chế sự nghiệp tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Quản lý về tổ chức cán bộ và lao động theo quy định của nhà nước và phân cấp của tỉnh, được ký hợp đồng lao động sử dụng lao động phục vụ công tác chuyên môn theo quy định của pháp luật;
- Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước;
- Chủ động quan hệ giao dịch với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh để giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Được ký kết các hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân, trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và các lĩnh vực khác trong phạm vi chức năng nhiệm vụ trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật do cấp có thẩm quyền phê duyệt.
III. Tổ chức bộ máy và biên chế: 
1. Lãnh đạo Trung tâm:
- Giám đốc: Phụ trách chung chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về  mọi mặt hoạt động của trung tâm.
- Phó giám đốc: Có từ 01 đến 02 Phó giám đốc
Phó giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc trung tâm về lĩnh vực được phân công phụ trách.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định phân cấp công tác quản lý cán bộ của tỉnh.
2. Các phòng của Trung tâm:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp:
+ Tổng hợp xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất;
+ Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, tài liệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;
+ Chuẩn bị, tổ chức, phục vụ các hội nghị của đơn vị;
+ Cung ứng vật tư, đáp ứng cho các nhu cầu hoạt động của đơn vị;
+ Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhân sự, kế toán tài chính, tài sản của đơn vị;
+ Tham gia trực bảo vệ, tiếp khách đi đến, công tác văn thư, tạp vụ;                  
- Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch:
+ Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc bản đồ;
+ Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;
+ Lập hồ sơ giao đất, cấp giấy CNQSD đất;
+ Lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa) tỉnh Hà Nam;
+ Hợp tác liên danh, liên kết và nhận tài trợ từ các tổ chức, các nhân, góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ về kỹ thuật đo đạc bản đồ, lập quy hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
+ Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các hoạt động về kỹ thuật, nghiệp vụ đo đạc bản đồ, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đánh giá phân hạng đất, ký kết các hợp đồng nghiên cứu, kinh tế - kỹ thuật, hợp đồng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thuộc lĩnh vực;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở giao;
+ Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị;                       
- Phòng Công nghệ - Nghiệp vụ:
+ Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các tỷ lệ;
+ Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính trong phạm vi từng địa phương;
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu;
+ Đo đạc, chính lý biến động đất đai;
+ Trích đo lập bản đồ, sơ đồ giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, đền bù đất, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất;
+ Xây dựng các loại bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai;
+ Xây dựng các loại bản đồ chuyên đề về giao thông, thuỷ lợi;
+ Xây dựng bản đồ hành chính các cấp, bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các loại bản đồ chuyên đề khác theo yêu cầu;
+ Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai các cấp; Quy hoạch ngành; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch khu trung tâm; Quy hoạch vùng, lãnh thổ; Quy hoạch nông, lâm và các chương trình dự án thuộc lĩnh vực quy hoạch;
+ Đánh giá phân hạng đất, định giá và xây dựng bảng giá đất;
+ Lập báo cáo hiện trạng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các chương trình dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường;
+ Điều tra, thống kê, quy hoạch Tài nguyên nước và một số tác nghiệp kỹ thuật trong lĩnh vực Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thuỷ văn, Biến đổi khí hậu.
IV . Liên hệ
Địa chỉ: Số 187 Đường Quy Lưu - Phường Minh Khai - TP.  Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226 3852 053 – 0226 3856 127; Mobile: 0913.517.912

 
Trung tâm CNTT
Tin liên quan