Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị khối Văn phòng Sở

Chức năng,nhiệm vụ Các đơn vị khối Quản lý Nhà nước  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị khối Văn phòng Sở
Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 307/QĐ-STN&MT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị khối Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung

Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước khối Văn phòng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Quy hoạch, Đăng ký và Đo đạc bản đồ; Phòng Giao đất - Định giá đất;  Phòng Khoáng sản có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung như sau:

1. Chức năng

Các đơn vị quản lý nhà nước khối Văn phòng trực thuộc Sở có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý thuộc lĩnh vực công tác của đơn vị mình được phân công.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật;

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản chính sách, quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường khi được phân công;

- Cập nhật, rà soát, kiến nghị, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, tổng kết việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Chủ trì xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình thuộc lĩnh vực quản lý; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình thuộc lĩnh vực khác có liên quan;

- Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của đơn vị mình đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã và cán bộ địa chính cấp xã trong tỉnh;

- Chủ trì hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Sở;

- Chủ trì hoặc tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường;

- Chủ trì hoặc phối hợp dự thảo báo cáo cấp thẩm quyền về công tác quản lý thuộc lĩnh vực quản lý hoặc khi được phân công;

- Quản lý, phân công công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác tại đơn vị mình;

- Chủ trì hoặc tham gia các hội nghị của cơ quan và các hội nghị liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị khi được phân công;

- Mua sắm, quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản được giao; thực hiện cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng;

- Tham mưu Lãnh đạo Sở  trình UBND tỉnh ban hành danh mục các thủ tục hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

- Phối hợp với các cá nhân, đơn vị, tổ chức liên quan để giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao.

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng của từng đơn vị

1.1. Văn phòng Sở

1.1. Chức năng

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành công việc và duy trì chế độ làm việc tại cơ quan, nắm tình hình mọi mặt hoạt động của Sở;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác cải cách hành chính; tổ chức, đào tạo và quy hoạch cán bộ; tài chính - kế toán; quản trị, hành chính; thi đua - khen thưởng; văn thư, lưu trữ; quân sự, dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; mua sắm, tài sản của khối Văn phòng Sở; quản lý tài sản chung của cơ quan.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn chung ra, các nhiệm vụ đặc thù như sau:

1.2.1. Công tác tổ chức cán bộ

- Tham  mưu Lãnh đạo Sở xây dựng đề án liên quan đến tổ chức bộ máy của Sở (thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở ); hướng dẫn, thẩm định đề án chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Sở;

- Tham mưu trong công tác quy hoạch cán bộ; tuyển dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, tiếp nhận, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Sở;

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán bộ làm công tác tài nguyên và môi trường ở các cấp huyện và xã;

- Chủ trì  xây dựng, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Sở và các quy định nội bộ khác của các đơn vị thuộc Sở; tham gia thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Sở;

- Thường trực Hội đồng nâng lương của Sở; thực hiện thủ tục nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Sở.

1.2.2. Công tác quản lý tài chính, tài sản khối Văn phòng Sở

- Thực hiện công tác kế toán tài chính; mua sắm, quản lý tài sản của khối Văn phòng Sở;

- Giải quyết các chế độ, chính sách, bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước.

1.2.3. Công tác hành chính - quản trị

-  Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản các đơn vị thuộc khối Văn phòng Sở để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý.

- Chủ trì chuẩn bị, tổ chức, phục vụ các hội nghị chung của Sở. Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở phục vụ các hội nghị mang tính chất chuyên môn, lĩnh vực theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở;

- Bố trí, sắp xếp nơi làm việc cho các đơn vị trực thuộc Sở; tu bổ, sửa chữa công sở. Quản lý, điều động phương tiện của cơ quan đáp ứng yêu cầu công tác của Lãnh đạo Sở và của cơ quan;

- Tổ chức bảo vệ cơ quan; tiếp khách đi đến;  công tác tạp vụ; quản lý nội bộ; phòng cháy chữa cháy.

- Tham mưu thực hiện và theo dõi công tác dân quân tự vệ; an ninh trật tự cơ quan và vệ sinh cơ quan.

- Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của cơ quan.

1.2.4. Công tác Văn thư - Lưu trữ

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu, chữ ký số của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, cập nhật toàn bộ văn bản đi, văn bản đến của Sở; lưu trữ các văn bản mật (văn bản đến, văn bản phát hành) của cơ quan.

1.2.5. Công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng, xây dựng văn bản, tuyên truyền

- Tổng hợp, báo cáo việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Sở định kỳ theo yêu cầu của cấp trên;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Sở; tổng hợp các hoạt động của cơ quan, của ngành Tài nguyên và Môi trường trong tỉnh báo cáo các cấp theo quy định; tổng hợp thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở tới các đơn vị có liên quan;

- Theo dõi, đôn đốc và báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Sở.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Sở, tham gia công tác thi đua khen thưởng của ngành, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở.

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ ngành:

+ Tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành trình Giám đốc Sở xem xét, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành;

+ Tổng hợp dự thảo văn bản đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến;

+ Tổng hợp, trình Giám đốc Sở kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

1.2.6. Công tác cải cách hành chính, quản trị mạng

- Chủ trì xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của Sở theo yêu cầu từng giai đoạn. Theo dõi, đôn đốc,  kiểm tra, tổng hợp  báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Sở;

- Quản lý và duy trì hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cơ chế một cửa;

- Giúp Giám đốc trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở.

- Quản lý và duy trì hệ thống mạng máy tính của cơ quan; chủ trì tổ chức các Hội nghị giao ban trực tuyến của Sở với Bộ và các cấp, các ngành.

1.2.7. Công tác tài chính, kế toán

- Xây dựng kế hoạch kinh phí nhà nước hàng năm;

- Tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán theo thẩm quyền của đơn vị dự toán cấp I;

- Chủ trì giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hàng năm cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Sở; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện;

- Thẩm định, giao dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; kiểm tra, xét duyệt báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và việc thực hiện các chế độ tài chính, kế toán theo quy định của Luật Kế toán, Luật Ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp III;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng quy định mức thu, quản lý sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của Luật phí và lệ phí;

- Chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền thẩm định quyết toán chung của Sở theo niên độ ngân sách hàng năm và các nhiệm vụ quy hoạch, chương trình, dự án do Sở làm chủ đầu tư;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý tài sản công của các đơn vị dự toán cấp III;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

1.2.8. Công tác khác

- Chủ trì xây dựng kế hoạch nhiệm vụ; tổng hợp, lên phương án dự kiến phân bổ kế hoạch nhiệm vụ; điều chỉnh kế hoạch nhiệm vụ của cơ quan cho các đơn vị dự toán trực thuộc Sở;

- Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao; tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch theo yêu cầu của Tỉnh, Bộ và các ngành có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu thống kê của ngành Tài nguyên và Môi trường;

- Chủ trì lập kế hoạch, tổng hợp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm của Sở.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về định mức kinh tế - kỹ thuật được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Thanh tra Sở

2.1. Chức năng

Thanh tra Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp theo quy định của pháp luật và sự phân công của Giám đốc Sở.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn chung ra, các nhiệm vụ đặc thù như sau:

2.2.1. Công tác thanh tra

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kiểm tra thuộc trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Sở;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao;

- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

- Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;

- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

2.2.2. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Thường trực tiếp công dân tại Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ xử lý đơn thư, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

2.2.3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng hàng năm;

- Chủ trì tham mưu thực hiện thanh tra phòng, chống tham nhũng trong cơ quan;

- Tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

2.2.4. Công tác khác

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện các quy định liên quan về trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì tham mưu Sở thực hiện các nhiệm vụ về theo dõi thi hành pháp luật;

- Thường trực đường dây nóng; chủ trì, cùng các đơn vị thuộc Sở tham mưu Lãnh đạo Sở xử lý thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

2.2.6. Chánh Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật thanh tra và pháp luật khác có liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở.

3. Phòng Quy hoạch, Đăng ký và Đo đạc bản đồ

3.1. Chức năng

Tham mưu cho giám đốc Sở trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn chung ra, các nhiệm vụ đặc thù như sau:

3.2.1. Lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; kế hoạch sử dụng đất tỉnh.

- Tổ chức xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, tham mưu trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do UBND cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt

- Chủ trì góp ý các dự án có sử dụng đất, làm đầu mối tham gia quy hoạch tỉnh; tham gia góp ý các quy hoạch chuyên ngành.

3.2.2. Lĩnh vực đăng ký đất đai và cấp GCNQSD đất

- Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất trên địa bàn tỉnh; thẩm định, trình Lãnh đạo Sở cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức và cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc điều tra, đánh giá tài nguyên đất, thống kê, kiểm kê đất đai;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; việc lập và quản lý hồ sơ địa chính; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

3.2.3. Lĩnh vực Đo đạc bản đồ

- Thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp trong tỉnh thực hiện.

- Tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng, vận hành, quản lý, bảo trì, bảo vệ, di dời, huỷ bỏ các công trình hạ tầng đo đạc thuộc phạm vi quản lý thuộc chức năng quản lý.

- Tổ chức xây dựng, quản lý, cập nhật hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý.

- Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý.

- Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II; lưu trữ hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, đăng tải thông tin của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi xuất bản phẩm bản đồ có nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản, các xuất bản phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật theo quy định.

- Tham mưu ban hành các quy định hướng dẫn về đo đạc và bản đồ trình cấp có thẩm quyền ban hành; phối hợp tuyên truyền, phổ biến và triển khai việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn; xây dựng báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh hàng năm, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

3.2.4. Lĩnh vực viễn thám

- Tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên, bảo về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý.

- Xác định nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám của địa phương, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và thống nhất việc thu nhận; thực hiện thu nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng, cập nhật, công bố siêu dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; gửi bản sao dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để tích hợp vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia theo quy định pháp luật.

- Thẩm định, quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp thực hiện các hoạt động bảo đảm hành lang an toàn kỹ thuật và bảo vệ các công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám trên địa bàn theo quy định pháp luật.

4. Phòng Giao đất - Định Giá đất

4.1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về  công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất và giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh

4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn chung ra, các nhiệm vụ đặc thù như sau:

- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai đối với từng loại đất;

- Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền (trừ trường hợp UBND tỉnh ủy quyền UBND cấp huyện phê duyệt);

- Tổ chức ký hợp đồng thuê đất, chủ trì việc bàn giao đất trên thực địa cho các dự án đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh; tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định;

- Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra bản đồ giá đất theo quy định;

- Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết những khó khăn, vướng mắc việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra tiến độ sử dụng đất của các dự án đã được giao đất cho thuê đất theo quy định; tham mưu Lãnh đao Sở trình UBND tỉnh ban hành quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất theo quy định;

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc phát triển quỹ đất, quản lý, khai thác quỹ đất; tham gia việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

5. Phòng Khoáng sản

5.1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, địa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật.

5.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn chung ra, các nhiệm vụ đặc thù như sau:

- Khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổng hợp, lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; lập kế hoạch đấu giá trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi được phê duyệt.

- Lập phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định; kịp thời phát hiện và tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát hiện có khoáng sản mới; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản.

- Tổ chức xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, hồ sơ xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả đối với các mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết việc khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản đối với các khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

- Đôn đốc các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện đo, lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng, xác định khối lượng khoáng sản đã khai thác; Kiểm tra kết quả đo; lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng của các mỏ được cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Hà Nam và các tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tham gia thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hoạt động khoáng sản theo phân công của Giám đốc Sở;

- Phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên do không còn phù hợp theo quy định;