Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

Chức năng,nhiệm vụ Các đơn vị khối Sự Nghiệp  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.
Ngày 25 tháng 4 năm 2024 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 540/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

​I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, quy hoạch, kiểm kê đất đai, đánh giá, phân hạng đất xây dựng bản đồ phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ quyền hạn

1. Điều tra, khảo sát, đo đạc, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành; dự án, phương án kỹ thuật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành; thực hiện giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai;

3. Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao;

4. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính các cấp; thành lập bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; đo đạc, thành lập bản đồ công trình; thành lập bản đồ chuyên đề, chuyên ngành cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu;

5. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

6. Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu;

7. Trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; đo đạc tài sản gắn liền với đất;

8. Xác định vị trí và cắm các loại mốc: Mốc địa giới hành chính; mốc quy hoạch xây dựng; mốc hành lang bảo vệ công trình; mốc giải phóng mặt bằng; các loại mốc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; mốc giới vùng hoạt động khoáng sản, vùng cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản; mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; mốc ranh giới thửa đất;

9. Số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính; số hoá và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa hình; số hóa và biên tập các loại bản đồ cho các tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu;

10. Thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ công theo nhiệm vụ Nhà nước giao, đặt hàng hoặc các hợp đồng dịch vụ để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai, gồm:

- Tư vấn lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện;

- Thực hiện dịch vụ thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai theo định kỳ và chuyên đề;

- Tư vấn thực hiện lập hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

- Tư vấn định giá đất, lập bản đồ giá đất; xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất hàng năm; xác định giá đất cụ thể để thực hiện các chương trình, dự án;

- Thực hiện dịch vụ điều tra, đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề;

11. Thực hiện hoạt động tư vấn khác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; dịch vụ phô tô, in ấn bản đồ, tài liệu được pháp luật cho phép; 

12. Ký kết và thực hiện các hợp đồng đặt hàng, hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ trong phạm vi nhiệm vụ của Trung tâm với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật; ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán, hợp đồng giao khoán công việc để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm;

13. Quản lý viên chức, lao động hợp đồng:

- Thành lập Hội đồng thi tuyển hoặc xét tuyển để tổ chức tuyển dụng viên chức trên cơ sở kế hoạch số lượng người làm việc đã được phê duyệt; Quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển;

- Thực hiện tuyển dụng và ký hợp đồng lao động theo nhu cầu của đơn vị theo quy định của Bộ luật Lao động;

- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi chức vụ đối với cấp trưởng, cấp phó phòng và tương đương thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định điều động viên chức, người lao động giữa các phòng, chi nhánh trực thuộc. Quyết định tiếp nhận, điều động viên chức của cơ quan, đơn vị khác sau khi có quyết định điều động của Sở Nội vụ.

- Quyết định nâng lương, phụ cấp lương (nếu có) từ ngạch viên chức hạng II trở xuống.

- Quyết định nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, giải quyết khiếu nại, tố cáo viên chức, lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý (trừ cấp phó của người đứng đầu đơn vị).

14. Quản lý tài chính và tài sản thuộc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

III. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc

1. Lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường:

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, đại diện cho Trung tâm trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường về các công việc, nhiệm vụ được giao, phụ trách; trước pháp luật về công việc được đảm nhận.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

a) Phòng Kế hoạch - Tài chính và Tổng hợp

b) Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ

3. Số lượng người làm việc

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; hàng năm, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm (nếu có), cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, nâng bậc lương, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với viên chức, hợp đồng lao động thuộc Trung tâm phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

IV. Cơ chế tài chính

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

V. Chi tiết xin liên hệ
- Địa chỉ: Số 187 Đường Quy Lưu - Phường Minh Khai - thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

- Điện thoại: 0226 3852 053 – 0226 3856 127; Mobile: 0913.517.912

Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất