Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Tổ chức bộ máy Khối các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  
Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
1. Vị trí chức năng

Trung tâm Khảo sát, Quy hoạch, Bản đồ là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có chức năng lập quy hoạch tài nguyên, môi trường; xây dựng cơ sở  dữ liệu đo đạc và bản đồ; đo đạc thành lập các loại lưới toạ độ, độ cao địa chính; đo đạc thành lập bản đồ địa chính các loại tỷ lệ, bản đồ địa hình tỷ lệ lớn theo sự phân công của Sở, phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lập các loại bản đồ hành chính, các loại bản đồ chuyên ngành phục vụ nhu cầu sử dụng của các cấp, các ngành trong tỉnh theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Trung tâm Khảo sát, Quy hoạch, Bản đồ có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Khảo sát, thống nhất lập phương án kinh tế kỹ thuật cho các khu vực xây dựng lưới khống chế, điểm tọa độ, độ cao địa chính, thành lập bản đồ địa chính và các loại bản đồ khác theo phân cấp;
- Tổ chức thực hiện việc đo đạc xây dựng lưới tọa độ, độ cao địa chính, bản đồ địa chính và các loại bản đồ khác theo phương án kinh tế kỹ thuật đã được duyệt bao gồm: đo mới, bổ sung, chỉnh lý biến động;
- Biên soạn và phát hành các loại bản đồ phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực khác;
- Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, phân hạng, thống kê, quy hoạch sử dụng tài nguyên môi trường;
- Tổ chức thí điểm, thực hiện các chương trình khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ. Tiếp nhận và thực hiện các dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực quy hoạch sử dụng tài nguyên môi trường và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
- Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp khác thuộc các lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật;
- Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính thuộc Trung tâm theo phân cấp của Sở;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định và Giám đốc Sở giao.

III. Tổ chức bộ máy của Trung tâm, nhiệm vụ của các phòng thuộc Trung tâm Khảo sát, Quy hoạch, Bản đồ

1. Tổ chức bộ máy của Trung tâm
Trung tâm Khảo sát, Quy hoạch, Bản đồ gồm: Lãnh đạo Trung tâm và bộ máy giúp việc
- Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc
- Bộ máy giúp việc gồm:
+ Phòng Hành chính - Tổng hợp
+ Phòng Kỹ thuật -  Kế hoạch
+ Phòng Công nghệ - Nghiệp vụ
Phòng trực thuộc Trung tâm có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng.
Biên chế các phòng thuộc biên chế của Trung tâm được Sở giao theo kế hoạch hàng năm.
2. Nhiệm vụ của các phòng thuộc Trung tâm Khảo sát, Quy hoạch, Bản đồ
2.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp
- Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Sở xây dựng đề án tổ chức bộ máy của Trung tâm để trình duyệt theo thẩm quyền;
- Xây dựng kế hoạch, đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch nhiệm vụ và chương trình công tác của Trung tâm;
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo hoạt động của Trung tâm lên cấp trên theo định kỳ và đột xuất;
- Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ CNV theo quy định về lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật;
- Quản lý tài chính, tài sản công của Trung tâm theo phân cấp của Sở; mua sắm, cung ứng trang thiết bị, vật tư văn phòng, vật tư kỹ thuật;
- Quản lý con dấu; theo dõi, quản lý văn bản đi, đến của Trung tâm; in ấn, nhân bản tài liệu;
- Tổ chức và phục vụ các hội nghị, bố trí phương tiện phục vụ công tác của Trung tâm;
- Giao dịch với khách hàng đến liên hệ công tác với Trung tâm.
2.2. Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch                                                                                        
- Lập kế hoạch hoạt động, sản xuất, các định mức về kinh tế kỹ thuật;
- Khảo sát thiết kế lập các phương án kinh tế - kỹ thuật chi tiết xây dựng lưới địa chính, các khu vực đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, các chương trình quy hoạch, khảo sát, phân hạng, định giá... Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm bảo vệ các phương án kinh tế - kỹ thuật trước cơ quan có thẩm quyền;
- Xây dựng kế hoạch chi tiết (bao gồm khối lượng từng hạng mục công việc và kinh phí) từng công trình, tham mưu Giám đốc Trung tâm giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện;
- Biên soạn, biên tập các loại bản đồ theo yêu cầu kế hoạch giao ;
- Đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện quy trình quy phạm ở Trung tâm và các Tổ sản xuất;
- Kiểm tra chất lượng kết quả công tác đo đạc - bản đồ, các sản phẩm khác theo phạm vi quyền hạn của Trung tâm;
- Phối hợp với phòng Hành chính - Tổng hợp của Trung tâm thanh quyết toán kinh phí cho các công trình;
- Thực hiện các công việc khác do yêu cầu của Giám đốc Trung tâm.
2.3. Phòng Công nghệ - Nghiệp vụ
- Nghiên cứu và tổ chức thí nghiệm, thực nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm và nhiệm vụ do Sở giao;
- Khảo sát, điều tra, thống kê, quy hoạch tài nguyên và môi trường theo kế hoạch được giao;
- Đo đạc thành lập các lưới toạ độ địa chính, bản đồ địa chính hoặc đo chỉnh lý, bổ sung để xây dựng các loại bản đồ và tài liệu theo kế hoạch của Trung tâm ;
- Thực hiện các nhiệm vụ được Trung tâm giao trong lĩnh vực sự nghiệp tài nguyên và môi trường.

IV. Các lĩnh vực hoạt động

- Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế, kỹ thuật xây dựng lưới toạ độ Địa chính, đo đạc bản đồ Địa chính, bản đồ Địa hình, bản đồ chuyên ngành. Biên tập và in các bản đồ chuyên đề dùng cho các ngành: Y tế, Giáo dục, Giao thông, Thuỷ lợi, Bưu điện, Điện lực …

- Đo đạc công trình phục vụ cho thiết kế, Quy hoạch xây dựng, san lấp mặt bằng, Giám sát thi công và Quản lý các công trình dân dụng …

- Đo đạc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đo đạc cho các nhu cầu lập Quy hoạch sử dụng đất, cho thuê đất và lập hồ sơ cấp Giấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân.

  - Với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật chuyên sâu có nhiều kinh nghiệm và được trang bị những trang thiết bị hiện đại. Trung tâm có thể đáp ứng mọi nhu cầu về đo đạc, bản đồ với chất lượng cao trong thời gian nhanh nhất

V. Liên hệ:

Địa chỉ: Số 187 Đường Quy Lưu - Phường Minh Khai - TP.  Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

 Điện thoại: 0226 852 053 – 0351 856 127; Mobile: 0913.517.912