Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Tổ chức bộ máy Khối các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  
Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
1- Vị trí chức năng: Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

           Trung tâm Công nghệ thông tin được đổi tên thành Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường là tổ chức sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện nhiệm vụ về thông tin tư liệu và ứng dụng công nghệ thông tin toàn ngành trên địa bàn tỉnh; thu thập, tích hợp, xử lý, quản lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường trong tỉnh phục vụ quản lý nhà nước và cộng đồng; hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung cho các tổ chức thuộc Sở, các huyện, thành phố; lưu trữ, bảo quản thông tin tư liệu thuộc phạm vi quản lý và phân cấp của Sở.

          Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

          Nhiệm vụ, quyền hạn:

          - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin toàn ngành trên địa bàn tỉnh;

          - Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch  thu thập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin tư liệu tài nguyên và môi trường; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở.

          - Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm chuyên ngành.

          - Quản trị, vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, thư viện điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

          - Tổ chức xây dựng, quản lý  và vận hành cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo phân cấp của và phạm vi của Sở.

          - Quản trị, vận hành hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động.

          - Xây dựng, cập nhật, duy trì và vận hành hệ thống thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường.

          - Quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Sở.

          - Đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường; quản lý và cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường theo phân cấp của Sở.

          - Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện việc thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

          -  Thu thập, xử lý, lưu trữ  dữ liệu và cung cấp thông tin về đo đạc và bản đồ, gồm:  Lưới tọa độ, độ cao từ địa chính cấp II trở lên; bản đồ địa hình, bản đồ nền địa lý, bản đồ và hồ sơ đo đạc hiện trạng, bản đồ hành chính, bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

          - Thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu và cung cấp thông tin về: tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và viễn thám trên địa bàn tỉnh.

          - Thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu và cung cấp thông tin về quy hoạch- kế hoạch, thống kê, kiểm kê hàng năm hay định kỳ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

          -  Thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu và cung cấp thông tin về  ấn phẩm nộp lưu để sử dụng lâu dài bao gồm: Văn bản, hướng dẫn, luận chứng kinh tế-kỹ thuật, kết quả các dự án, kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật sau khi đã hoàn thành, các loại ấn phẩm bản đồ theo quy định; hồ sơ thanh tra; hồ sơ địa giới hành chính; tài liệu văn thư.

          - Cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân theo quy định.

          - Hỗ trợ các đơn vị thuộc Sở ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ thông tin tư liệu đối với các đơn vị có chức năng thông tin tư liệu về tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; tổ chức nối mạng thông tin và bảo mật thông tin đưa lên mạng.

          - Thực hiện các chương trình, các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về thông tin tư liệu theo phân công của Sở.

          - Thực hiện các dịch vụ tư vấn, giám sát, lập dự án, chuyển giao công nghệ, xử lý thông tin tư liệu, đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong và ngoài Sở theo quy định của pháp luật.

          - Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin; công tác lưu trữ dữ liệu và nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

          - Tham gia các hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo chế độ, chính sách của Nhà nước.

          - Quản lý tổ chức, viên chức, tài sản và tài chính thuộc Trung tâm theo phân cấp của Sở.

          - Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định và Giám đốc Sở giao.

          Cơ cấu tổ chức và biên chế:

          1. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường có Giám đốc và không quá 2 phó giám đốc.

          - Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về các hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Giám đốc sở.

          - Phó giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

          - Giám đốc và các phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở bổ nhiệm theo các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định của pháp luật hiện hành.

          2. Các phòng trực thuộc Trung tâm

          a. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường có 3 phòng chức năng thực hiện các nhiệm vụ được giao, gồm:

          - Phòng Hành chính -Tổng Hợp;

          - Phòng Công nghệ - Nghiệp vụ;

          - Phòng Lưu trữ - Thông tin.

          - Cơ cấu tổ chức các phòng gồm:  01 trưởng phòng và 01 phó phòng; biên chế viên chức được giao theo chỉ tiêu biên chế của Sở, các lao động hợp đồng được tuyển dụng theo nhu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

          - Trưởng phòng, phó phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Sở bổ nhiệm theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định của pháp luật hiện hành.

          a. Nhiệm vụ các phòng:

          - Phòng Hành chính – Tổng hợp:

          + Xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ và Chương trình công tác của Trung tâm.

          + Theo dõi, tổng hợp, báo cáo hoạt động của Trung tâm lên cấp trên theo định kỳ hay đột xuất.

          + Thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động về chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thi đua khen thưởng, kỷ luật.

          + Quản lý tài chính, tài sản công của Trung tâm theo phân cấp của Sở; thực hiện mua sắn, cung cấp thiết bị, vật tư.

          + Quản lý con dấu; quản lý theo dõi văn bản đi, đến; in, sao tài liệu.

          + Tổ chức và phục vụ hội nghị; bố trí các phương tiện phục vụ nhiệm vụ của Trung tâm.

          + Giao dịch với khách, tổ chức, nhân dân đến liên hệ với Trung tâm.

          + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm.

          - Phòng Công nghệ - Nghiệp vụ:

          + Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch  thu thập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin tư liệu tài nguyên và môi trường; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở.

          + Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm chuyên ngành.

          + Quản trị, vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, thư viện điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

          + Tổ chức xây dựng, quản lý  và vận hành cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo phân cấp và phạm vi của Sở.

          + Quản trị, vận hành hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động.

          + Xây dựng, cập nhật, duy trì và vận hành hệ thống thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường.

          + Quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Sở.

          + Đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường; quản lý và cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường theo phân cấp của Sở.

          + Hỗ trợ các đơn vị thuộc Sở ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ thông tin tư liệu đối với các đơn vị có chức năng thông tin tư liệu về tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; tổ chức nối mạng thông tin và bảo mật thông tin đưa lên mạng.

          + Thực hiện các chương trình, các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về thông tin tư liệu theo phân công của Sở.

          + Thực hiện các dịch vụ tư vấn, giám sát, lập dự án, chuyển giao công nghệ, xử lý thông tin tư liệu, đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong và ngoài Sở theo quy định của pháp luật;

          + Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin và nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

          + Tham gia các hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo chế độ, chính sách của Nhà nước.

          - Phòng Lưu trữ - Thông tin:

          + Tổ chức thực hiện Kế hoạch thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

          + Thu thập, xử lý, lưu trữ  dữ liệu và cung cấp thông tin về đo đạc và bản đồ, gồm:  Lưới tọa độ, độ cao từ địa chính cấp II trở lên; bản đồ địa hình, bản đồ nền địa lý, bản đồ và hồ sơ đo đạc hiện trạng, bản đồ hành chính, bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

          + Thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu và cung cấp thông tin về: tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và viễn thám trên địa bàn tỉnh.

          + Thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu và cung cấp thông tin về quy hoạch - kế hoạch, thống kê, kiểm kê hàng năm hay định kỳ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

          +  Thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu và cung cấp thông tin về  ấn phẩm nộp lưu để sử dụng lâu dài bao gồm: Văn bản, hướng dẫn, luận chứng kinh tế - kỹ thuật, kết quả các dự án, kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học sau khi đã hoàn thành, các loại ấn phẩm bản đồ theo quy định; hồ sơ thanh tra; hồ sơ địa giới hành chính; tài liệu văn thư.

          + Cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan thuộc tỉnh; tổ chức kinh tế, xã hội và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

          + Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện công tác lưu trữ thông tin và nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

          ​+ Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về lưu trữ, xử lý dữ liệu theo chế độ, chính sách của Nhà nước.

Trung tâm CNTT