Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở gi...

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 26 tháng 3 năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành kế hoạch số 724/KH-UBND về việc tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nội dung kế hoạch xem chi tiết tại đây