Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn y tế và chất thải công nghiệp nguy hại” của C...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn y tế và chất thải công nghiệp nguy hại” của Công ty cổ phần Môi trường Thanh Thủy
Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 3074/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn y tế và chất thải công nghiệp nguy hại” của Công ty cổ phần Môi trường Thanh Thủy thực hiện tại thung Đám Gai, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
 Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây
Theo Bộ tài nguyên và Môi trường