Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nâng khả năng truyền tải đường dây 110kV t...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nâng khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 110kV Phủ Lý - Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 98/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nâng khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 110kV Phủ Lý - Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso98.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan