Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV có thông qua Luật số 67/2020/QH14 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
Nội dung Luật  sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính​ xem chi tiết tại đây 1_1-Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 67_2020-QH14.pdf
Tin liên quan