Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019 -...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019 - 2023
Ngày 29 tháng 2 năm 2029, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019 - 2023
Nội dung kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019 - 2023​ xem chi tiết tại đây01. Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ.pdf