Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Ngày 01 tháng 02 năm 2023, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa có ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Chi tiết Văn bản tại đây nghi-dinh-02-2023-nd-cp-chinh-phu.pdf