Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai
Ngày 16 tháng 10 năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT, về việc  sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai
Chi tiết Thông tư 14/2023 xin tải tại đây: 14-2023-tt-btnmt_Signed.pdf
Tin liên quan