Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá kết quả 05 năm triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các địa phương

Tin tức - Sự kiện Địa chất - Khoáng sản  
Đánh giá kết quả 05 năm triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các địa phương
Để thực hiện nội dung tài chính về khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Chính phủ đã quy định chi tiết Khoản 2 Điều 79 Luật Khoáng sản 2010 tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP nêu trên.

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 (Luật Khoáng sản 2010) được Quốc hội khóa XII ban hành ngày 17/11/2010 có hiệu lực là một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Nhằm thể chế hóa chủ trương kinh tế hóa ngành địa chất khoáng sản, hạn chế cơ chế xin - cho, Luật Khoáng sản năm 2010 được xây dựng bổ sung thêm một chương hoàn toàn mới: “Chương IX: Tài chính về khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản".

Để thực hiện nội dung nêu trên, Chính phủ đã quy định chi tiết Khoản 2 Điều 79 Luật Khoáng sản 2010 tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CPngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Việc ban hành Nghị định nêu trên là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thời gian vừa qua.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 358/BTNMT-ĐCKS ngày 22/01/2019 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP nêu trên gửi về Bộ (qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam).

Báo cáo gồm 04 phần: (i) Đặc điểm tình hình: Khái quát tình hình chung, những đặc điểm nổi bật và sự ảnh hưởng việc cấp phép khai thác thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và công việc sản xuất của doanh nghiệp nói riêng.

(ii) Kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP: Đánh giá tình hình triển khai thực hiện liên quan đến tình hình tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22/2012/NĐ-CP và các thông tư, văn bản quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP: Thông tư 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính, Thông tư 16/2014/TT-BTNMTngày 14/04/2014 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tình hình xây dựng các văn bản, kế hoạch thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, hồ sơ mời tham dự đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tình hình, quy mô, cách thức phổ biến, mời tham dự đấu giá. Đồng thời, đánh giá kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện thể hiện qua kết quả tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tính đến 31/12/2017.

(iii) Những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân: Qua đánh giá việc thực hiện các quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, các địa phương chỉ ra những điểm bất cập trong các quy định của Nghị định 22/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn; những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; phân tích nguyên nhân của những bất cập, khó khăn, vướng mắc.

(iv) Đề xuất, kiến nghị: Từ đó, các địa phương có các đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đối với các Bộ, ngành; và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 22/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.​


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường