Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan năm 2016

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan năm 2016
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Xác định được việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan sẽ là động lực quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở  Tài nguyên và Môi trường đã đặc biệt chú trọng thực hiện các nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan cũng như trong các nhiệm vụ liên quan.
<a href="http://tnmthanam.gov.vn/index.php/vi/news/Tin-hoat-dong/So-Tai-nguyen-va-Moi-truong-tinh-Ha-Nam-thuc-hien-tot-Quy-che-dan-chu-tai-co-quan-nam-2016-1970/"> Xem tiếp  </a>

 

Trước hết, Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ tới toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và lao động như Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/4/2016 của Tỉnh uỷ về “Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; quán triệt, nêu cao tinh thần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ hai, việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản nhằm cụ thể hóa những chủ trương thực hiện QCDC ở quan được quan tâm, triển khai thành nề nếp như quy chế chi tiêu nội bộ, công khai việc khoán công tác phí, văn  phòng phẩm, khoán sử dụng điện thoại, chương trình công tác của Sở; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; phát động phong trào thi đua, hưởng ứng phong trào thi đua do tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động trong đội ngũ cán bộ ngành.

Thứ ba, tổ chức Hội nghị cán bộ CCVC thành nề nếp từ cấp các đơn vị trực thuộc đến toàn cơ quan đã tạo không khí dân chủ, cởi mở trong nội bộ đơn vị, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Thông qua Hội nghị, cán bộ công chức, viên chức và lao động đã đóng góp ý kiến vào báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2015, xây dựng Chương trình công tác và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016, đăng ký danh hiệu thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật - quản lý, đề tài nghiên cứu nhằm tạo mục tiêu, động lực trong toàn cơ quan.

Thứ tư, chú trọng hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức: Trong quan hệ với công dân, Sở bố trí Lãnh đạo Sở tiếp công dân cùng Thanh tra Sở vào thứ 5 hàng tuần, vào ngày 20 hàng tháng. Trong năm 2016, tại Sở đã tiếp và giải thích chế độ chính sách 65 lượt với tổng số 65 công dân đều liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tiếp nhận và xử lý 51 đơn thư và tồn từ năm 2015 chuyển sang 07 đơn thư. Tham gia tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND tỉnh vào ngày 20 hàng tháng. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết 27 vụ việc đơn thư khiếu nại. Ngoài ra, Sở đã thường xuyên phối hợp với địa phương, tham gia ý kiến về việc giải quyết đơn thư công dân thuộc lĩnh vực quản lý của ngành để hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở. Trong quan hệ giải quyết các TTHC đối với tổ chức, cá nhân, Sở đã chủ động rà soát, đánh giá các TTHC thực hiện với tần suất lớn để cải cách. Hiện nay, Sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh huỷ bỏ không thực hiện 28 TTHC, sửa đổi 17 TTHC, bổ sung mới 03 TTHC. 45 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở giải quyết đang thực hiện trên môi trường mạng ở cấp độ 3. Các hồ sơ hành chính giải quyết tại Sở đều đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Thứ năm, Lãnh đạo Sở luôn gần gũi CCVC và người lao động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ dưới quyền với tinh thần cầu thị và ý thức trách nhiệm cao. Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cán bộ CNV (kế cả cán bộ hợp đồng) tham gia các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo kế hoạch từ đầu năm. Do vậy, mọi công việc của cơ quan đều có sự đồng lòng, nhất trí của lãnh đạo và chuyên môn, triển khai một cách đầy đủ, nghiêm túc và trách nhiệm.

Với tinh thần và trách nhiệm cao trong việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ, tập thể lãnh đạo và nhân viên Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016, đã thúc đẩy phong trào thi đua toàn diện, thiết thực, xây dựng tập thể tiên tiến, đoàn kết./.

Trần Mai