Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên thông với Cổng dịch vụ công thiết yếu Quốc Gia

Thông tin Đề án 06/CP  
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên thông với Cổng dịch vụ công thiết yếu Quốc Gia
Sau khi Người dân, doanh nghiệp đăng nhập thành công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, chọn thủ tục muốn đăng ký thực hiện. Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ điều hướng về Cổng dịch vụ công thiết yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ.
Để xem hướng dẫn sử dụng xin vui lòng truy cập vào địa chỉ: https://dvcthietyeu.monre.gov.vn/Pages/2020/nav-hotro.aspx?help=hotro-nguoidung-dangky
​Tại đường Link bao gồm các hướng dẫn như sau:

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản: https://dvcthietyeu.monre.gov.vn/Pages/2020/nav-hotro.aspx?help=hotro-nguoidung-dangky  hoặc vào đây để xem Video hướng dẫn:HDSD_DangKyTaiKhoanDVCQG.mp4

2. Hướng dẫn nộp hồ sơ: https://dvcthietyeu.monre.gov.vn/Pages/2020/nav-hotro.aspx?help=hotro-hoso-dangky hoặc vào đây để xem Video hướng dẫn:​ ​ HuongDanNopHoSo.mp4

3. Hướng dẫn tra cứu hồ sơ: https://dvcthietyeu.monre.gov.vn/Pages/2020/nav-hotro.aspx?help=hotro-hoso-tracuu hoặc vào đây để xem Video hướng dẫn:​ ​HuongDanTraCuu.mp4

4. Hướng dẫn cán bộ địa phương: https://dvcthietyeu.monre.gov.vn/Pages/2020/nav-hotro.aspx?help=hotro-hoso-diaphuong