Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10)

Tin hoạt động  
Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10)
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường vừa có hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Theo đó, các đơn vị cần phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Trang, Cổng Thông tin điện tử của đơn vị, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý, các website, apps của đơn vị từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022. Đồng thời, đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, xác định chuyển đổi số thông qua các hoạt động cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) nhằm góp phần lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngành tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ nhiệm vụ Chuyển đổi số quốc gia lĩnh vực tài nguyên và môi trường đảm bảo hiệu quả, tiến độ.

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện quyết định của Thủ tướng, Bộ TN&MT đã ban hành quyết định số 2452/QĐ-BTNMT về Kế hoạch truyền thông ngày Chuyển đổi số quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các kế hoạch, nhiệm vụ về chuyển đổi số tài nguyên và môi trường.

Theo Bộ tài nguyên và Môi trường