Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin Chuyển đổi Số Ngành TN&MT  
Kế hoạch hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 13 tháng 9 năm 2023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1779/KH-UBND, Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
1. Mục đích của Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
- Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chuyển đổi tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.
- Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động đồng bộ tất cả các cấp, các ngành và huy động sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của công cuộc chuyển đổi số.
2. Yêu cầu của việc tổ chức hưởng ứng chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
- Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng.
- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 mang một tin thần chung là đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức; phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Chi tiết của Kế hoạch số 1779/KH-UBND​ ngày 13/9/2023: 2023.9.06. Ke hoach Ngay chuyen doi so nam 2023.pdf