Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về tình hình ô nhiễm nước sông Nhuệ - Đáy (đợt 12)

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
Thông báo về tình hình ô nhiễm nước sông Nhuệ - Đáy (đợt 12)
Hiện nay nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ. Sáng ngày 21/9/2022, nước mặt sông Nhuệ tại cống Nhật Tựu và cống Ba Đa có màu đen, mùi hôi. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN & MT Hà Nam đã lấy mẫu và phân tích, nồng độ các chất ô nhiễm như sau:

  - Tại cống Nhật Tựu: Nồng độ Amoni là 8,64 mg/L-N, vượt 28,8 lần; ôxy hoà tan là 2,70 mg/L, nhỏ hơn 1,85 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp).

  - Tại cống Ba Đa: Nồng độ Amoni là 8,58 mg/L-N, vượt 28,6 lần; ôxy hoà tan là 1,45 mg/L, nhỏ hơn 3,45 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2.

Nước sông đã bị ô nhiễm báo động cấp 2 theo quy định bảo vệ môi trường của UBND tỉnh.

Theo thông báo của Xí nghiệp Thủy lợi Nhật Tựu thì cống Nhật Tựu sẽ mở trong thời gian tới. Do đó nước sông Nhuệ tiếp tục bị ô nhiễm và có thể ảnh hưởng đến sông Đáy.

Để hạn chế thiệt hại cho nhân dân, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

            - UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời thông báo cho các xã, phường, ven sông Nhuệ, sông Đáy có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thuỷ sản;

            - Chi cục Thủy lợi Hà Nam xem xét để bố trí lịch cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

            - Công ty CP Nước sạch Hà Nam bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân;

            - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam thông báo để nhân dân trong khu vực sử dụng tiết kiệm nước sạch, có biện pháp bảo vệ các loài thuỷ sản nuôi trên sông./.  ​