Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài ...

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Ngày 28 tháng 2 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 355/STN&MT-MT về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvanso355.pdf