Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
Thực hiện báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước năm 2023
Ngày 05 tháng 12 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 3108/STN&MT-MT về việc thực hiện báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước năm 2023
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đâycongvanso3108.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam