Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả quan trắc nước sông Nhuệ - Đáy - Duy Tiên (ngày 21 tháng 4 năm 2023)

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
Báo cáo kết quả quan trắc nước sông Nhuệ - Đáy - Duy Tiên (ngày 21 tháng 4 năm 2023)
Qua theo dõi nước sông Nhuệ - Đáy, sông Duy Tiên ngày 21/4/2023: nước sông có màu đen, mùi hôi, mực nước rất thấp; Kết quả quan trắc cụ thể như sau:

         - Tại cống Nhật Tựu: Nồng độ Amoni là 26,8 mg/L-N, vượt 89,33 lần; ôxy hoà tan là 1,26 mg/L, nhỏ hơn 3,96 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp);

  - Tại cống Ba Đa: Nồng độ Amoni là 26,1 mg/L-N, vượt 87 lần; ôxy hoà tan là 2,15 mg/L, nhỏ hơn 2,32 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2;

  - Tại trạm bơm Hoành Uyển: Nồng độ Amoni là 19 mg/L-N, vượt 63,33 lần; ôxy hoà tan là 2,51 mg/L, nhỏ hơn 2 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2;

  - Tại cầu Hòa Mạc: Nồng độ Amoni là 19,3 mg/L-N, vượt 64,33 lần; ôxy hoà tan là 1,40 mg/L, nhỏ hơn 3,57 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2;

- Tại cầu Hồng Phú: Nồng độ Amoni là 7,36 mg/L-N, vượt 24,53 lần; ôxy hoà tan là 3,12 mg/L, nhỏ hơn 1,60 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2.

Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị lãnh đạo Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo về tình hình ô nhiễm nước sông đến các đơn vị có liên quan theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 về Quy định Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trân trọng báo báo./.​