Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện các văn bản hợp nhất (các Thông tu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường) của Bộ trưởng Bộ Tài...

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
Triển khai thực hiện các văn bản hợp nhất (các Thông tu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường) của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 30 tháng 11 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 3067/STN&MT-MT về việc triển khai thực hiện các văn bản hợp nhất (các Thông tu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường) của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvanso3067.pdf
Nội dung Thông tư đi kèm xem chi tiết tại đây13-vbhn-btnmt_Signed (1).pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam