Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với hộ gia đình Tống Anh Cường tại xã Tiên ngoại, t...

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với hộ gia đình Tống Anh Cường tại xã Tiên ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà nam
Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận kiểm tra số 536/KLKT-STN&MT về việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với hộ gia đình Tống Anh Cường tại xã Tiên ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà nam
Nội dung Kết luận xem chi tiết tại đây ketluankiemtraso536.pdf
Tin liên quan