Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu mới Tiến...

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu mới Tiến Lộc tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Ngày 07 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận thanh tra số 415/KLKT-STN&MT về việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu mới Tiến Lộc tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Nội dung Kết luận thanh tra xem chi tiết tại đây ketluankiemtraso415.pdf
Tin liên quan