Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực BVMT đối với dự án cung cấp dịch vụ kho vận và vận chuyển hàng hóa của Công ty cổ phần vận tải và thương mại Đại Thành Long tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực BVMT đối với dự án cung cấp dịch vụ kho vận và vận chuyển hàng hóa của Công ty cổ phần vận tải và thương mại Đại Thành Long tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Ngày 22 tháng 1 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận kiểm tra số 199/KL-STN&MT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực BVMT đối với dự án cung cấp dịch vụ kho vận và vận chuyển hàng hóa của Công ty cổ phần vận tải và thương mại Đại Thành Long tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Nội dung Kết luận kiểm tra xem chi tiết tại đây ketluankiemtraso199.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan