Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sapali

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sapali
Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Kết luận kiểm tra số 1466/KLKT-STN&MT về việc chấp hành pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sapali
Nội dung Kết luận kiểm tra xem chi tiết tại đâyquyetdinhhuygcnso1466.pdf