Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
Kế hoạch tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia
Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch 674/KH-STN&MT về việc tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia
Nội dung kế hoạch xem chi tiết kehoachso674.pdf