Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành năm 2020 của Bộ TN&MT đạt kết quả tích cực

Chỉ đạo điều hành  
Các nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành năm 2020 của Bộ TN&MT đạt kết quả tích cực

Công tác xây dựng VBQPPL

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ phải xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền: 33 văn bản (gồm: 01 luật, 02 nghị quyết, 06 nghị định, 24 thông tư). Riêng 10 tháng đầu năm, Bộ phải xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền và xem xét ban hành theo thẩm quyền: 28/33 văn bản (gồm: 01 luật, 02 nghị quyết, 03 nghị định, 22 Thông tư). Kết quả, xây dựng, ban hành VBQQPL trình trong 10 tháng đầu năm: các đơn vị đã trình Bộ 19/28 văn bản, đạt 68% của 10 tháng đầu năm và đạt 56% của cả năm, cụ thể: Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ: Bộ đã trình Chính phủ: 05/06 (đạt 83%). Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ: các đơn vị đã trình Bộ trưởng để xem xét, ban hành: 14/22 thông tư (đạt 64%), còn 08 thông tư chậm trình. Ngoài ra, Bộ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ để rà soát, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 09 văn bản (05 Nghị định và 04 Quyết định) đã được Bộ trình từ năm 2019. Đồng thời, ngay từ đầu năm, Bộ đã xây dựng, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai tại Tờ trình số 87/TTr-BTNMT ngày 02/3/2020 và chủ động xây dựng một số VBQPPL không có trong Chương trình.

Công tác kế hoạch, tài chính

Hoàn thành Báo cáo đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 ngành tài nguyên và môi trường. Điều chỉnh kế hoạch giao dự toán ngân sách nhà nước lần 3 năm 2020.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra

Trong tháng 10 năm 2020 đã triển khai thực hiện 03 cuộc thanh tra, kiểm tra gồm: 02 cuộc thanh tra hành chính đơn vị trực thuộc Bộ; Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường đối với các tổ chức sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư tại tỉnh Long An. Trong 10 tháng năm 2020 đã triển khai 06 cuộc thanh tra, kiểm tra. 

Cụ thể, công tác tiếp công dân: Trong 10 tháng đã tổ chức tiếp 228 lượt (447 người), trong đó có 29 lượt đoàn đông người (228 người). Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất và giá bồi thường, hỗ trợ khi thu đất; cấp/thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Trong 10 tháng, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nhận được là 3.252 đơn, trong đó có 1.520 đơn đủ điều kiện xử lý tương ứng 1.520 vụ việc (tăng 149 đơn thư so với 9 tháng). Trong 1.520 vụ việc có: 87 đơn tranh chấp đất đai (chiếm 5,72%); 1.193 đơn khiếu nại liên quan đến quyết định, hành vi hành chính về đất đai (chiếm 78,48%); 45 đơn đòi lại đất cũ (chiếm 2,96%) và 195 đơn tố cáo (chiếm 12,83%). Trong 1.520 vụ việc có 18 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 28 vụ việc thuộc thẩm quyền của Bộ; 02 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng; 22 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai của địa phương; 1.450 vụ việc (chiếm 95,34%) thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: Số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao mà Bộ Tài nguyên và Môi trường phải giải quyết là 29 vụ việc (trong đó có 11 vụ việc đã thẩm tra, xác minh từ năm 2019 chuyển sang), Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 20/25 vụ việc. Đến nay, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 08 vụ việc, kết quả: 04 vụ việc khiếu nại đúng, 04 vụ việc khiếu nại sai; số vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ phải giải quyết là 51 vụ việc (trong đó có 23 vụ việc năm 2019 chuyển sang), Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 34/40 vụ việc, đến nay đã có quyết định giải quyết 28 vụ việc, trong đó: 05 vụ việc khiếu nại đúng; 19 vụ việc khiếu nại sai; 02 vụ việc đình chỉ giải quyết do công dân rút đơn khiếu nại và ban hành 02 văn bản đề nghị địa phương giải quyết lại vụ việc. Chuyển 04 đơn khiếu nại nội bộ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hoạt động hợp tác quốc tế

Trong 10 tháng năm 2020, Bộ đã tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch đã thỏa thuận và chủ động thúc đẩy, tăng cường hơn sự hợp tác với các đối tác song phương chiến lược, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác song phương mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ đã có quan hệ hợp tác song phương với 87 quốc gia và vùng lãnh thổ; Các hoạt động hợp tác với các đối tác song phương tập trung vào xây dựng các chương trình, dự án hợp tác; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo; đào tạo, tập huấn, trao đổi đoàn; xây dựng và ký kết các thỏa thuận hợp tác (MOU) thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ.

Hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế và trong các khuôn khổ hợp tác đa phương tiếp tục được duy trì, thúc đẩy toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt trong các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý đất đai, biển và hải đảo và tài nguyên nước.

Các đối tác hợp tác đa phương bao gồm nhóm các khuôn khổ điều ước quốc tế và các định chế, tổ chức quốc tế. Hiện nay, Bộ có hoạt động hợp tác trong 101 khuôn khổ hợp tác đa phương.

Các hoạt động hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường giai đoạn vừa qua đã mang lại các kết quả đáng khích lệ như: Tiếp tục đóng góp nguồn vốn đáng kể, hỗ trợ tích cực trong công tác quản lý và phát triển ngành tài nguyên và môi trường; Tăng cường năng lực quản lý cán bộ, công chức tham gia công tác hợp tác quốc tế lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từng bước đáp ứng nhu cầu và yêu cầu ngày càng tăng của các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế; Tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác/tổ chức quốc tế lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đáp ứng với xu thế và đường lối chính sách hội nhập quốc tế sâu rộng của Đảng và Nhà nước; Khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam nói chung và Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng đối với quốc tế và khu vực; 

Công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính

Tiếp tục hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức ngành TN&MT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực TN&MT. Tổ chức xây dựng danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành TN&MT của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành TN&MT từ Trung ương đến địa phương theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương; triển khai xây dựng các thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành TN&MT; định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành TN&MT từ Trung ương đến địa phương.

Tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020-2021, 2021-2026; tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng thuộc Bộ TN&MT. Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định; thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu công tác của các đơn vị trực thuộc Bộ; thực hiện công tác chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; thực hiện các nhiệm vụ về tinh giản biên chế theo kế hoạch.

Tổ chức xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch CCHC; đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ. Tiếp tục chỉ đạo việc đẩy mạnh và thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC; gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Hướng dẫn địa phương về việc nâng cao chỉ số SIPAS trong thời gian tiếp theo nhằm đạt mục tiêu Chính phủ đề ra trong năm 2020 (sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với lĩnh vực đất đai, môi trường đạt trên 80%).​


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường