Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Tin hoạt động  
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 69/KH-STN&MT về công tác thông tin đối ngoại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết kehoach69.pdf