Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc đẩy mạnh Cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo điều hành  
Về việc đẩy mạnh Cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Ngày 25 tháng 1 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có công văn số 161/STN&MT-VP về việc đẩy mạnh Cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Nội dung Công văn xem chi tiết congvan161.pdf