Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xác nhận/xác nhận lại đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Thủ tục hành chính Lĩnh vực môi trường  
Xác nhận/xác nhận lại đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
- Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị Hồ sơ hợp lệ, nộp Hồ sơ Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến.
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhận và kiểm tra thành phần Hồ sơ (nếu Hồ sơ đủ thành phần thì tiếp nhận, chưa đủ hướng dẫn bổ sung Hồ sơ)
Trường hợp nộp trực tuyến, tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được Scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký trên chuyên trang Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyếnhttp://motcua.hanam.gov.vn. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (kèm theo mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký
Buớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển Hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường
Bước 3: Chi cục Bảo vệ môi trường nghiên cứu hồ sơ, tham mưu và trình ký Giấy xác nhận (nếu chưa xác nhận được, Chi cục Bảo vệ môi trường có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để thông báo cho chủ dự án);
Bước 4: Chi cục Bảo vệ môi trường trả kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết.
Bước 5: Tổ chức/cá nhân nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích). Khi nhận kết quả, tổ chức cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.
Trường hợp nộp trực tuyến: Tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với các giấy tờ có liên quan đã nộp trực tuyến; Đồng thời nộp 01 bộ hồ sơ (đã công chứng hoặc chứng thực) để bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường gửi lại phòng chuyên môn phục vụ cho  công tác lưu trữ hồ sơ, khai thác sử dụng theo quy định.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam.
-  Thành phần và số lượng hồ sơ:
Thành phần
+ 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019;
+ 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án, cơ sở theo Mẫu số 02 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019;
+ 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở (kèm theo bản điện tử).
Số lượng: 1 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Trong đó:
- Thời hạn tham mưu và trình ký xác nhận là năm (05) ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa xác nhận được, trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi cục bảo vệ môi trường phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi trực tiếp Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho chủ dự án
- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 
+ Cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục BVMT.
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.
- Phí, lệ phí (nếu có): Không
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía dưới từng trang và ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án ở trang cuối cùng.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ Môi trường.
Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
 
Mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
(1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …
V/v đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của (2)
(Địa danh), ngày … tháng … năm …
 
Kính gửi: (3)
(1) Là chủ đầu tư của (2), thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại mục số…, cột 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số  /2019/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Chúng tôi đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:
Tên của (1): ………………………………………………………………
Địa điểm thực hiện của (2): ………………………………………………
Địa chỉ liên hệ của (1): ...; Điện thoại: ...; Fax: ……….; E-mail: ……….
Chúng tôi gửi đến (3) hồ sơ gồm:
- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Một (01) báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
- Một (01) bản điện tử của các hồ sơ nêu trên.
Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.
Đề nghị (3) xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của (2)./.
 

Nơi nhận:
- Như trên; 
- …;
- Lưu: ...
(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(3) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Tin liên quan