Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục ...

Thủ tục hành chính Lĩnh vực môi trường  
Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ (nếu thành phần hồ sơ đủ thì tiếp nhận, thành phần hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ) báo cáo lãnh đạo Sở và chuyển về Chi cục Bảo vệ Môi trường;
Bước 3: Chi cục Bảo vệ Môi trường nghiên cứu giải quyết hồ sơ, trình lãnh đạo Sở và trả kết quả về bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam;
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam. Khi nhận kết quả, tổ chức cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
-  Thành phần và số lượng hồ sơ:
Thành phần
Một (01) văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung (theo mẫu tại Phụ lục 14, Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 30 tháng 6 năm 2015)
- Bảy (07) bản báo cáo hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung.
- Một (01) bản sao phương án/phương án bổ sung kèm quyết định phê duyệt phương án/phương án bổ sung của Dự án.
Số lượng: 1 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ trong vòng 05 ngày làm việc chi cục BVMT có văn bản thông báo tới chủ dự án về lý do chưa đủ điều kiện giải quyết thông qua trung tâm hành chính công).
+ Thời hạn tổ chức kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường đã được chủ dự án thực hiện là tám (08) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
+ Thời gian cấp giấy xác nhận là hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra. Trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp giấy xác nhận (chất lượng và khối lượng hạng mục, công trình đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường không phù hợp với phương án/phương án bổ sung) thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ thời điểm có kết quả kiểm tra.
Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản cơ quan cấp phép khai thác khoáng sản về trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích khu vực đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường không tính vào thời gian xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung (điểm d Khoản 2 Điều 17 Thông tư 38/2015/TT-BTNMT)
- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường.
+ Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức dịch vụ thẩm định (nếu có).
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận hoàn thành từng phần
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung.
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: 
Tổ chức cá nhân sau khi hoàn thành từng phần nội dung phương án/phương án bổ sung đã được phê duyệt được lập và gửi hồ sơ (theo mẫu quy định) đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.
Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 17 tháng 8 năm 2015.
- Mẫu văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung:
(Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
… (1) …
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:...
V/v đề nghị đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung “ …(2) …”
                                      ( Địa danh), ngày… tháng … năm …
 
 ​Kính gửi: … (3) …
Chúng tôi là: … (1) …, Chủ phương án, phương án bổ sung “ … (2) … ”
- Địa điểm thực hiện phương án: …
- Địa chỉ liên hệ: …
- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …
Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau:
- 07 (bảy) bản báo cáo hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung;
- 01 (một) bản sao phương án/phương án bổ sung kèm theo bản sao Quyết định phê duyệt phương án/phương án bổ sung “… (2) … ”;
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Kính đề nghị …(3)…xem xét, báo cáo cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung..(2)..của chúng tôi./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
-..........
- Lưu …
… (5) 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú: 
(1) Cơ quan tổ chức, cá nhân; 
(2) Tên đầy đủ của phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; 
(3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; 
(4) Cơ quan đã ra quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường;
 (5) Thủ trưởng cơ quan tổ chức, cá nhân.